četvrtak, 14. travnja 2011.

INFORMACIJE SA SJEDNICE U DERVENTI

OPĆINA DERVENTA: Projekti za hrvatska naselja iz općinskog proračuna U ponedjeljak, 4. travnja, održana je 26. sjednica Općinskog vijeća Derventa s 21 točkom dnevnog reda, među kojima je posobenu pozornost vijećnika i javnosti privuklo donošenje progama kapitalnog investiranja u iznosu od 1.580.000 KM utvrđenih proračunom za 2011. godinu. Program kapitalnih investicija odnosi se na projekte sanacije i održavanje putova na području općine Derventa te nacrt programa uštede električne struje u potrošnji javne rasvjete ugradnjom vremenskih prekidača (tajmera). U okviru aktualnog sata sedam vijećnika je postavilo pitanja, među njima i g. Drago Kisić, koji je pitao kada će se donijeti općinski akt o ustupanju bivšeg Hrvatskog doma (kasnije doma kulture) hrvatskim udrugama, koje su pokrenule akciju za njegovo obnavljanje, jer je u ratu devastiran i sada stoji kao ruševina. Prijašnjim aktom je imovina s bivšeg Narodnog univerziteta, koji je ostao ubilježen kao nositelj vlasništva doma, prenesen na općinu. Načelnik općine g. Milorad Simić je naglasio spremnost da se riješi taj problem kako bi se pokrenula aktivnost na obnovi toga doma. U pripremi za utvrđivanje programa kapitalnog investiranja za financiranje potreba hrvatskih naselja (koja čine oko 40% općinskog teritorija) sudjelovali su Klub hrvatskih vijećnika u općini, na čelu s predsjednikom općinskog vijeća, i predstavnici Udruge FENIKS. Od predloženih projekata, na sjednici Općinskog vijeća prihvaćene su slijedeće akcije koje bi se trebale ostvariti tijekom ove godine: 1. Priključivanje na vodovod povratnika iz dijela Modrana, Vrhova, Gornje Lupljanice, Živinica, Zelenika, Kuljenovaca, Tetime i drugih u iznosu od 30.000 KM. Za ovaj projekt je krajem prošle godine nabavljen materijal i osiguran novac u iznosu od 55.000 KM, a sve će se graditi u ovoj godini. 2. Sufinanciranje projekata održivog povratka s 25.000 KM. 3. Sufinanciranje izgradnje puta Bunar-Poljari-Božinci s 40.000 KM. 4. Sanacija lokalnih putova uz pomoć ekipe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine kroz Kulinu, Lješnicu, Kovačevce, Šušnjare i Gradinu u iznosu od 25.000 KM 5. Sufinanciranje vodovoda Plehan s 10.000 KM 6. Sufinanciranje elektrifikacije povratničkih naselja s 30.000 KM. Vijećnici su većinom glasova prihvatili devetnaest izviješća, programa, odluka i informacija, a nisu prihvatili dvije: inicijativu za izgrandju regionalne deponije i prerade smeća na općini Derventa i to na lokaciji Polje ili Zelenike, te izviješće o radu AD Komunalac za 2011. godinu. Slijedeća sjednica Općinskoga vijeća održava se 28. travnja.

ponedjeljak, 28. ožujka 2011.

ZAKON O PRIJAVI NEKRETNINA

ZAKON O PRIJAVI NEKRETNINA Potrebno je popuniti i predati obrazac Jeste li predali popunjen obrazac? Rok istječe 31. ožujka 2011! Što se mora prijaviti? Prema novom Zakonu o porezu na nekretnine RS-a, čija primjena počinje od 1. siječnja 2012. godine, svi vlasnici nekretnina, zemljišta, kuća, garaža idr. dužni su nekretninu prijaviti u fiskalni registar nekretnina. Rok za prijavu, po sadašnjoj odredbi, istječe 31.ožujka 2011. godine. Koga će obuhvatiti porez na nekretnine? Poreza na nekretnine bit će oslobođeni vlasnici poljoprivrednog zemljišta i vlasnici stanova i kuća do 50m² uvećano za po 10m² za svakog člana kućanstva. Ako četveročlana obitelj živi u kući ili stanu od 80m², bit će oslobođena plaćanja poreza. Za naše kuće treba navesti da su porušene u ratu. Gdje se prijavljuje? Nekretnine se mogu prijaviti u Poreznoj upravi u općinama, a odnedavno i u mjesnim uredima. Što je potrebno predati? Osobe koje žele prijaviti nekretnine trebaju Poreznoj upravi ili mjesnom uredu predati: a) posjedovni list b) matične brojeve članova kućanstva c) ispunjen obrazac prijave nekretnina Gdje se može uzeti obrazac prijave? Obrazac se može dobiti: a) na šalteru Porezne uprave b) u mjesnom uredu c) za uslugu našim ljudima kopiju obrasca moguće je uzeti i u uredu FENIKS-a Kako popuniti obrazac? Budući da je obrazac poprilično kompliciran i teško ga je popuniti, mnogima je potrebna pomoć. U Poreznoj upravi postoji tim koji pomaže oko popunjavanja. Naša udruga, zbog naših ljudi, također organizira pomoć pri popunjavanju obrazaca. Dovoljno je doći u ured i prijaviti se tajnici. Hoće li rok za prijavu biti produžen? Prema nezvaničnim podacima, do sada je prijavljeno manje od 50% nekretnina, a prema nekima, samo 35%. Budući da je još ostalo samo osam dana do isteka roka, čini se logičnim i razumnim produžiti rok.

četvrtak, 24. veljače 2011.

LEGALIZACIJA SAGRADJENIH OBJEKATA NA PORUCJU OPCINE DERVENTA

PRIJEDLOG Na osnovu člana 125. Zakona o uređenju prostora i građenju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 55/10) i člana 37. Statuta opštine Derventa («Službeni glasnik opštine Derventa», broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa, na sjednici održanoj dana ___________ 2011. godine, donijela je O D L U K U o legalizaciji bespravno početih ili izgrađenih objekata ili dijelova objekata na području opštine Derventa I OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovom Odlukom reguliše se status bespravno početih ili izgrađenih objekata ili dijelova objekata (u daljem tekstu: bespravno izgrađeni objekti), uslovi, način i postupak njihove legalizacije, odnosno trajnog zadržavanja. Član 2. Pod legalizacijom u smislu ove odluke , podrazumijeva se pribavljanje naknadnih lokacijskih uslova i naknadnog odobrenja za građenje, za trajno zadržavanje objekata, u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Sl. Glasnik RS“, broj 55/10). Član 3. Ne smatraju se bespravno izgrađenim objektima, objekti evidentirani aerofotogrametrijskim snimkom na osnovu kojeg je urađen katastarski operat i koji je za područje opštine Derventa stupio na snagu 1977. godine. Aktom (uvjerenje-potvrda) nadležnog organa uprave za imovinsko-pravne poslove (katastar) investitor dokazuje postojanje objekta u gabaritima zabilježenim na snimku. Član 4. Bespravno izgrađeni objekat je objekat ili dio objekta izgrađen ili započet bez odobrenja za građenje, kao i objekat u čijoj je izgradnji odstupljeno od izdatog odobrenja za građenje. Pod započetom izgradnjom smatra se izgrađen ili dograđen temelj, dio objekta i nadozidana etaža iznad postojećeg objekta koji je legalno izgrađen. II POSTUPAK LEGALIZACIJE Član 5. Postupak za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata organ uprave pokreće po zahtjevu investitora za izdavanje naknadnih lokacijskih uslova i naknadnog rješenja o odobrenju za građenje. Zahtjev za izdavanje naknadnih lokacijskih uslova i naknadnog rješenja o odobrenju za građenje -legalizaciju bespravno izgrađenog objekta investitor podnosi Odjeljenju za prostorno uređenje Administrativne službe opštine Derventa. Član 6. Uz zahtjev za izdavanje naknadnih lokacijskih uslova potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: - kopiju katastarskog plana, - geodetski snimak objekta i parcele, sa podacima o dimenzijama i koordinatnim tačkama objekta , položaj susjednih objekata, (udaljenost predmetnog objekta od susjednih parcela, objekata, saobraćajnica i javnih površina – u pisanom i digitalnom obliku) , izrađen od ovlaštene geodetske organizacije, - fotografiju objekta, - dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja zemljišta (ZKI ), -stručno mišljenje pravnog lica ovlaštenog za izradu prostorno-planske dokumentacije o mogućnostima legalizacije, za objekte koji se nalaze na područjima koja nisu obuhvaćena sprovedbenom dokumentacijom prostornog uređenja, - urbanističko - tehnički uslovi izrađeni od strane pravnog lica ovlaštenog za izradu prostorno-planske dokumentacije za objekte koji se nalaze na područjima koja nisu obuhvaćena sprovedbenom dokumentaciom prostornog uređenja, a za koje je utvrđeno da postoji mogućnost legalizacije, Član 7. Uz zahtjev za izdavanje naknadnog rješenja o odobrenju za građenje- legalizaciju bespravno izgrađenog objekta, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: -lokacijske uslove, -dokaz o vlasništvu ili pravu građenja, - projektnu dokumentaciju na nivou idejnog projekta sa predmjerom i predračunom radova, u tri primjerka- za stambene objekte bruto građevinske površine do 400 m2, - glavni projekat za sve ostale objekte, -izvještaj o obavljenoj reviziji tehničke dokumentacije ( osim za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte bruto građevinske površine do 400 m2), -rješenje o utvrđivanju visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i jednokratne rente, -dokaz o uplati utvrđenog iznosa naknada, -dokaz o uplati administrativne takse

nedjelja, 30. siječnja 2011.

nedjelja, 26. prosinca 2010.

Iz kronologije Plehanskog samostana

Župa plehanska brojila je 1855. godine slijedeća sela: Bunar (15 obitelji i 131 osobu), Bukovac (9 obitelji i 70 osoba), Kovačevci (15 obitelji i 160 osoba), Božinci (20 obitelji i 149 osoba), Stanići (20 obiteUi i 160 osoba), Brezici (25 obitelji i 185 osoba), Modran (55 obitelji i 371 osoba), Lupljanica (26 obitelji i 172 osobe), Vrhovi (16 obitelji i 150osoba), Zelenike (12 obitelji i 68 osoba), i Šušnjari (20 obitelji i 133 osobe). Do 1873. godine Brezici su pripadali Foči, dok Foča nije postala župa. Od tada se i Lug (Ritešić) počinje pisati i spominjati, a dotle se pisao s Brezicima. Šušnjari se kasno spominju kao selo. Bit će da su se brojili s Poljarima (Vinogradinama). Dažnica se brojila s Modranom i nema posebnih statistika. Stanići, Bunar i Kovačevci prije su se vodili pod imenima Velika, kasnije Plehan. Tek oko 1870. godine ona dobivaju svoja imena. Vrhovi su se zvali Vrhovine.¹ ¹Kronika plehanskog samostana, sv. II. (od god. 1034.) napisao fra Jure Vuletić (Čuva se u rukopisu). Groblja U najstarije vrijeme spominju se u maticama četiri groblja: Plehan, Modran, Bukovica i Živinice. Ovo posljednje mislim da je bilo kod današnjih Cerova, ono je pomalo napuštano kad je otvoreno groblje u Rabiću. U modranskom groblju ukopan je 1829. godine svećenik fra Lovro Šljivić, a u plehanskom od starih je ukopan fra Ivo Terzić 1858. g., te kasnije fra Tomo Klarić 1888. i fra Martin Čagelj 1889. godine. Dok se prvoj dvojici ne pozna za grobove, druga dvojica imadu pisane spomenike. Od devedesetih godina prošloga stoljeća franjevci su otvorili uz groblje vjernika zasebno svoje groblje. Brezičko je groblje otvoreno negdje iza 1873. godine kad su se, naime, Brezici vratili (od Foče) Plehanu, inače su se do tada kopali u Komarici. Godine 1925. otvoreno je novo groblje u Donjim Šušnjarima, a početkom 1926. godine i u Božincima. Lug-Ritešić kopa se i danas u Komarici, ali se i oni spremaju da otvore groblje.

utorak, 20. srpnja 2010.

PUT BEKICI KOPLJARI CORLUKE 2010

UZ MOJU MALENKOST JEDNAKO ZASLUZENI ZA ODRZAVANJE PUTA SU-BEKIC ILIJA-LACO,BEKIC IVAN-GOGO,KOPLJAR GORAN,KOPLJAR NIKO,CORLUKA JOSIP.SVIMA VELIKO HVALA

nasipavanje puta 2010.god BEKICI KOPLJARI CORLUKE